นายกมล บุญเมือง
ผู้อำนวยการกอง

ทำเนียบหัวหน้างาน

นางสาวประภัสสร เจริญกิจ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป ชำนาญการ
นางสาวศรีสุดา มีจันทร์แก้ว
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ชำนาญการ
นางสาวกาญจนา เกตุเกลี้ยง
หัวหน้างานนิติการ
นางสาวแววตา ทองสุภา
หัวหน้างานการเงิน ชำนาญการ
นางโสภิตา วิชยานฤพล
หัวหน้างานพัสดุ
นางศิริวรรณ จุลทับ
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
นายก่อกานต์ ประเสริฐ
หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
นายสุวัฒน์ หนูวรรณ
หัวหน้างานซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ
นายเสริมรัตน์ อนันทกาญจน์
หัวหน้างานยานพาหนะ
นายวิเชียร ขันติพงศ์
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
Scroll to Top