กองกลาง สำนักงานอธิการบดี :: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

“กองกลาง” เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่บริหารงานทั่วไปและงานบริการที่สนับสนุนให้คณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ดำเนินไปตามภารกิจให้ถูกต้องสมบูรณ์รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบัน “กองกลาง” ของมหาวิทยาลัยวิวัฒนาการมาจากฝ่ายธุรการและพัฒนาขึ้นมาโดยลำดับ จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี เป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา สำหรับกองกลางมีประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งดังนี้

 

1. ยุคโรงเรียนฝึกหัดครู เมื่อครั้งที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2500 กรมการฝึกหัดครูได้แต่งตั้งนายแวว นิลพยัคฆ์ เป็นอาจารย์ใหญ่และแต่งตั้งนายเกลิ่ม คงแสง อาจารย์โทโรงเรียนฝึกหัดครูตรังมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการของโรงเรียนฝึกหัดครู โดยใช้ห้องทำงานในอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (บริเวณสนามหน้าเมือง)เป็นที่ทำการของฝ่ายธุรการ นายเกลิ่ม คงแสง ได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน 2503 จึงย้ายที่ทำการของฝ่ายธุรการมาอยู่ ณ อาคารเรียน 5 บริเวณเชิงเขามหาชัย(ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเสร็จ)ฝ่ายธุรการได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของสถานศึกษาแห่งนี้มาตลอดยุคโรงเรียนฝึกหัดครูโดยมีผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการเป็นผู้บังคับบัญชา
2. ยุควิทยาลัยครู เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะสถานศึกษาแห่งนี้ขึ้นเป็น“วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช” เมื่อ พ.ศ.2512 ฝ่ายธุรการยังคงปฏิบัติภารกิจเดิมในอาคารหลังใหม่ คือ อาคาร 6 (ห้อง 611)ขอบเขตของงานได้ขยายกว้างขึ้น เนื่องจากภารกิจการผลิตครูได้ขยายขึ้นเป็นระดับ ปกศ. ชั้นสูงและกรมการฝึกหัดครูได้เปลี่ยนสายการบังคับบัญชาของสถานศึกษาจากที่ขึ้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ขึ้นตรงต่อกรมในฐานะเป็นหน่วยราชการส่วนกลาง ฝ่ายธุรการในยุคนี้จึงมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการเป็นผู้บังคับบัญชา

3. ยุคพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 เป็นเหตุให้โครงสร้างส่วนราชการของสถาบันต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยในปีพุทธศักราช 2519 จึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชใหม่ในประกาศดังกล่าวได้ขยายงานฝ่ายธุรการขึ้นเป็น“สำนักงานอธิการ”โดยมีหัวหน้าสำนักงานอธิการเป็นผู้บังคับบัญชาและขึ้นตรงต่ออธิการในสำนักงานอธิการประกอบด้วย 12 ฝ่าย คือ ฝ่ายสารบรรณ ฝ่ายทะเบียนประวัติ(ต่อมาเปลี่ยนเป็นฝ่ายการเจ้าหน้าที่)ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ ฝ่ายทะเบียนวัดผล ฝ่ายโสตทัศนศึกษาและฝ่ายห้องสมุด
4. ยุคพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใช้ไปได้ระยะหนึ่งก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมความในพระราชบัญญัติฉบับเดิมบางมาตราเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเปิดสอนในสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา เมื่อรัฐสภาผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช 2527 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเสียใหม่เฉพาะในสำนักงานอธิการได้ลดจำนวนฝ่ายลงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติกำกับดูแล จึงคงเหลือเพียง 11 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายเอกสารการพิมพ์ มีหัวหน้าสำนักงานอธิการเป็นผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ดีเนื่องจากฝ่ายเอกสารการพิมพ์มีบุคลากรน้อยไม่มีห้องจะใช้สอยเพียงพอประกอบกับเห็นว่าลักษณะงานนี้สอดคล้องกับงานของฝ่ายเอกสารตำราซึ่งควรขึ้นกับสำนักส่งเสริมวิชาการ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย(กบ.)ในสมัยนั้นจึงมีมติให้ยุบฝ่ายเอกสารพิมพ์และให้ฝากครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากร(ระดับเจ้าหน้าที่)ไว้ในกำกับดูแลของฝ่ายเอกสารตำราแทน

5. ยุคพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพุทธศักราช 2538 ได้ส่งผลให้สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในสถาบันเสียใหม่ให้สอดคล้องกับความในพระราชบัญญัติ ในการนี้สำนักงานอธิการเดิมได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานอธิการบดี” โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 เป็นต้นมาประกอบด้วยสามกลุ่ม คือ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มการเงินและพัสดุและกลุ่มบริการ

6.ยุคพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 วันที่ 9 มิถุนายน2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมและให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หลังจากที่ พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง คณะ สำนัก สถาบัน โดยกองกลางเป็นหน่วยงานระดับกอง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2549
ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา

Scroll to Top