ปรัชญา

“ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เต็มใจบริการ”

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางบริการ ประสานภารกิจ สู่ผลสัมฤทธิ์พันธกิจมหาวิทยาลัย”

พันธกิจ

สร้างจิตสำนึกในการให้การบริการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนและให้บริการด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีระบบเพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน สู่ความเป็นเลิศ

Scroll to Top